TOP各国新法令ニュース ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

各国新法令ニュース

ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

  1. 国家証券部の証券領域における手数料・費用の徴収金額、徴収手続、納付、管理及び使用を規定する財政部の通知」
    Thông tư số 134/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại ủy ban chứng khoán nhà nước
    2009年7月1日(No.134/2009/TT-BTC)