TOP各国新法令ニュース ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

各国新法令ニュース

ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

  1. 保険業分野に対する付加価値税及び企業所得税についての指導に係る財政省の2011年1月21日付通知No.09/2011/TT-BTCの訂正についての決定
    (Quyết định 624/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 09/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành)
    2011年3月18日公布/決定No.624/QD-BTC