TOP各国新法令ニュース ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

各国新法令ニュース

ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

  1. 国外投資資本を有する科学技術組織並びに国外科学技術組織の在ベトナム代表事務所及び支店の設立及び活動登記に関する指導通知
    Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam
    2001年3月16日公布/通知No.01/2011/TT-BKHCN
  2. 企業所得税法No.14/2008/QH12の若干の条項に関する施行指導及び政府が定める企業所得税法の若干の条項の施行細則についての2008年12月11日付議定No.124/2008/ND-CPに関する施行指導に係る財政省の2008年12月26日付通達No.130/2008/TT-BTCの修正及び補充通知
    Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
    2001年2月10日公布/通知No.18/2011/TT-BTC