TOP各国新法令ニュース ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

各国新法令ニュース

ベトナム新法令ニュースを更新致しました。

  1. ベトナム社会主義共和国及び日本国の経済協力協定における産地規則を実施する商工部の通知
    Thông tư số 10/2009/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế
    2009年5月18日(No.10/2009/TT-BCT)